Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder fortællingen om den lokale udmøntning af statslige politikker og kilder til det politiske liv fra græsrødder til organisationer og partier. Kommunalbestyrelsen er også arbejdsgiver og udfører af stort og småt. Dens beslutningsprotokoller er dermed en indgang til både konkrete menneskeskæbner og politiske beslutninger, det strategiske niveau og til forvaltningsniveauet.

Søren Bitsch Christensen, ph.d., stadsarkivar i Aarhus

 

I 2020 kunne Kommunernes Landsforening fejre 50-året for kommunalreformen i 1970. Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet. Det ville Organisationen Danske Arkiver (ODA) gerne være med til at markere. Frem mod 2020 blev projektet derfor igangsat. Dette skete ved henvendelser til landets arkiver og involvering af frivillige i retrodigitaliseringen.

De danske arkiver står gennem ODA fælles i prioriteringen af kommunalbestyrelsernes forhandlingsprotokoller som en af de vigtigste, historiske kilder til lokalsamfundenes liv og beslutningsprocesser. Retrodigitaliseringen af kilderne er også vigtig for bevaringen af protokollerne og giver mulighed for at nå nye målgrupper i historieformidlingen. RETRO (for retrodigitalisering) er igangsat med lige netop de hensyn for øje.

ODA begyndte allerede i 2017 koordineringen af en landsdækkende skanning og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Digitaliseringen af forhandlingsprotokollerne gør dem mere læselige, søgbare på fuldtekst, og tilgængelige for hvermand igennem projektets hjemmeside. RETRO vil betyde, at et væld af nye studier bliver mulige for forskere, studerende og borgere, når spørgsmål om lokale som nationale forhold stilles til Danmarks historie.

Hvem står bag?

Organisationen Danske Arkiver er brancheorganisation og netværksforening for de danske §7-arkiver. Arkiverne er offentlige enten som kommunale eller regionale institutioner, og den rolle, ODA spiller, gør det muligt at indgå landsdækkende samarbejder om faglige og fælles udfordringer såsom digitalisering og indsamlingsvirksomhed. ODA finansierer RETRO, men sekretariatet for projektet er placeret organisatorisk hos Aarhus Stadsarkiv.

Følgende parter har bidraget økonomisk til, at projektet kan lade sig gøre:

 • Organisationen Danske Arkiver
 • Digitaliseringen af sognerådsprotokoller fra Aarhus er betalt af Arkivudvalget for Aarhus Kommune
 • De danske arkivers almindelige virke og budgetter
 • Region Midtjyllands kulturpulje for 2019
 • Augustinus Fonden, Louis-Hansen Fonden og Velux Fonden
 • Rigsarkivet har stillet skanningsudstyr til rådighed for underprojektet ”Demokratiets Rødder”

Besøg ODAs hjemmeside

Følgegruppe

Foruden bidragyderne til projektet har RETRO også en følgegruppe. RETRO-projektets følgegruppe har til opgave at være sparringspartnere på projektet. De er ambassadører for RETRO og skal blandt andet hjælpe med at finde ud af, hvordan Transkribus kan bruges i praksis. Eksempelvis kan de hjælpe med at finde forskningsprojekter, hvor Transkribus kan indgå. 

Følgegruppen udgøres foreløbigt af:

 • Charlotte Voss, formand for ODA og arkivleder for Gladsaxe Byarkiv
 • Niels Elers Koch, direktør for Trap Danmark og Lex.dk
 • Nina Javette Koefoed, lektor i historie ved Institut for Kultur of Samfund, Aarhus Universitet
 • Helle Strandgaard Jensen, lektor i historie ved Institut for Kultur of Samfund, Aarhus Universitet
 • Allan Vestergaard, enhedschef for Brugerservice ved Rigsarkivet
 • Max Odsbjerg Pedersen, informationsspecialist ved Det Kgl. Bibliotek